dây chuyền lọc nước tinh khiết

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ NƯỚC UỐNG (P2)

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về Tiêu chuẩn quốc tế của WHO về hàm lượng các chất vô cơ có trong nước uống để có căn cứ xác định mức độ ô nhiễm và có sự lựa chọn máy lọc nước hay một hệ thống lọc nước phù hợp. Phạm vi bài viết này sẽ tiếp tục tìm hiểu về các tiêu chuẩn quốc tế này nhưng xét ở khía cạnh các chất hữu cơ.

nuoc sach tieu chuan

Nước sạch tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn này xét đến các nhóm chất hữu cơ như: Alkan Clo; Ethenes Clo; Các hydrocacbon thơm; Benzenes Clo và Các hợp chất hữu cơ khác.

Nhóm chất

Chất gây ô nhiễm

Công thức

Hàm lượng tối đa cho phép theo tiêu chuẩn nước uống của WHO

Alkan Clo

Carbon tetrachloride

CCl4

2 μg / l

Dichloromethane

CH2 Cl2

20 μg / l

1,1-Dichloroethane

C2H4Cl2

Không có hướng dẫn

1,2-Dichloroethane

ClCH2CH2Cl

30 μg / l

1,1,1-trichloroethane

CH3CCl3

2000 μg / l

Ethenes Clo

1,1-Dichloroethene

C2H2Cl2

30 μg / l

1,2-Dichloroethene

C2H2Cl2

50 μg / l

Trichloroethene

C2HCl3

70 μg / l

Tetrachloroethene

C2Cl4

40 μg / l

Các hydrocacbon thơm

Benzen

C6H6

10 μg / l

Toluene

C7H8

700 μg / l

Xylen

C8H10

500 μg / l

Ethylbenzene

C8H10

300 μg / l

Styrene

C8H8

20 μg / l

Polynuclear thơm Hydrocarbons (PAH)

C2H3NO5P13

0,7 μg / l

Benzenes Clo

Monochlorobenzene (MCB)

C6H5Cl

300 μg / l

Dichlorobenzenes (DCBs)

1,2-dichlorobenzene (1,2-DCB)

C6H4Cl2

1000 μg / l

1,3-dichlorobenzene (1,3-DCB)

C6H4Cl2

Không có hướng dẫn

1,4-dichlorobenzene (1,4-DCB)

C6H4Cl2

300 μg / l

Trichlorobenzenes (TCBS)

C6H3Cl3

20 μg / l

Hợp chất hữu cơ khác

Di (2-ethylhexyl) adipate (Deha)

C22H42O4

80 μg / l

Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

C24H38O4

8 μg / l

Acrylamide

C3H5NO

0,5 μg / l

Epichlorohydrin (ECH)

C3H5ClO

0,4 μg / l

Hexachlorobutadiene (HCBD)

C4Cl6

0,6 μg / l

Axit ethylenediaminetetraacetic (EDTA)

C10H12N2O8

200 μg / l

Axit nitrilotriacetic (NTA)

N(CH2COOH)3

200 μg / l

Organotins

Dialkyltins

R2SnX2

Không có hướng dẫn

Tributil oxit (TBTO)

C24H54O2Sn

2 μg / l

                                  Nguồn : greenhouses.com.vn

                                   |máy lọc nước|máy lọc nước nano|máy lọc nước ro|máy lọc nước  gia đình|