dây chuyền lọc nước tinh khiết

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ NƯỚC UỐNG (P3)

Chúng ta đã tìm hiểu về Tiêu chuẩn quốc tế của WHO về hàm lượng các chất vô cơ và hữu cơ  có trong nước uống. Nhờ những tiêu chuẩn này mà bạn có thể xác định được đâu là phương pháp xử lý tối ưu giúp mang lại nguồn nước uống sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe. Cũng nhờ đó mà bạn có căn cứ để lựa chọn một loại máy lọc nước hay một hệ thống lọc nước phù hợp cho gia đình của mình. Phạm vi bài viết này sẽ tiếp tục tìm hiểu về các tiêu chuẩn quốc tế này nhưng xét ở khía cạnh các loại thuốc trừ sâu.

tieu chuan nuoc 3

Tiêu chuẩn nguồn nước

Chất ô nhiễm

Công thức

Tiêu chuẩn của WHO về hàm lượng tối đa cho phép

Clo Ala

C14H20ClNO2

20 μg / l

Aldicarb

C7H14N2O4S

10 μg / l

Aldrin và dieldrin

C12H8Cl6 /

C12H8Cl6O

0,03 μg / l

Atrazine

C8H14ClN5

2 μg / l

Bentazone

C10H12N2O3S

30 μg / l

Carbofuran

C12H15NO3

5 μg / l

Chlordane

C10H6Cl8

0,2 μg / l

Chlorotoluron

C10H13N2OCl

30 μg / l

DDT

C14H9Cl5

2 μg / l

1,2-Dibromo-3-chloropropane

C3H5Br2Cl

1 μg / l

Axit 2,4-Dichlorophenoxyacetic (2,4-D)

C8H6Cl2O3

30 μg / l

1,2-Dichloropropane

C3H6Cl2

Không có hướng dẫn

1,3-Dichloropropane

C3H6Cl2

20 μg / l

1,3-Dichloropropene

CH3CHClCH2Cl

Không có hướng dẫn

Ethylene dibromide (EDB)

BrCH2CH2Br

Không có hướng dẫn

Heptachlor và epoxit heptachlor

C10H5Cl7

0,03 μg / l

Hexachlorobenzene (HCB)

C10H5Cl7O

1 μg / l

Isoproturon

C12H18N2O

9 μg / l

Lindane

C6H6Cl6

2 μg / l

MCPA

C9H9ClO3

2 μg / l

Methoxychlor

(C6H4OCH3)2CHCCl3

20 μg / l

Metolachlor

C15H22ClNO2

10 μg / l

Molinate

C9H17NOS

6 μg / l

Pendimethalin

C13H19O4N3

20 μg / l

Pentachlorophenol (PCP)

C6H5ClO

9 μg / l

Permethrin

C21H20Cl2O3

20 μg / l

Propanil

C9H9Cl2NO

20 μg / l

Pyridate

C19H23ClN2O2S

100 μg / l

Simazine

C7H12ClN5

2 μg / l

Trifluralin

C13H16N3N3O4

20 μg / l

Thuốc diệt cỏ Chlorophenoxy (không bao gồm 2,4-D và MCPA)

2,4-DB

C10H10Cl2O3

90 μg / l

Dichlorprop

C9H8Cl2O3

100 μg / l

Fenoprop

C9H7Cl3O3

9 μg / l

MCPB

C11H13O3Cl

Không có hướng dẫn

Mecoprop

C10H11ClO3

10 μg / l

2,4,5-T

C8H5Cl3O3

9 μg / l

                        Nguồn :greenhouses.com.vn

                        |máy lọc nước|máy lọc nước nano|máy lọc nước ro|máy lọc nước  gia đình|